Stadgar för Motala Teaterverkstad

 

  Reviderade 2002-03-07

1.   MÅLSÄTTNING

Motala Teaterverkstad är en oberoende ideell förening i Motala. Föreningen skall vara lokalt förankrad och ha som syfte att bedriva och arrangera amatörteaterverksamhet, dans och musik och skall genom sina aktiviteter verka för konstnärlig yttrandefrihet.

 

 

2.   MEDLEMMAR

Till medlemmar i föreningen antas var och en som instämmer i föreningens målsättning. Medlemskap beviljas av styrelsen.

 

 

3.   MEDLEMSAVGIFTER

Medlemmar erlägger en årlig avgift som fastställes av årsmötet för ett år i taget.

 

 

4.    ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det skall hållas senast tre månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse till årsmötet skall tillsammans med föredragningslista skriftligen tillställas samtliga medlemmar senast fjorton dagar före årsmötet. Varje närvarande medlem , som betalt sin årsavgift, äger vid en eventuell omröstning en röst. Omröstning sker öppet såvida inte sluten omröstning begärts. Alla frågor utom de i stadgarna speciellt angivna, avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst utom vid val då vid lika röstetal för kandidaterna lottning skall ske. Vid årsmötet får inga andra ärenden än de som förekommer på den utsända föredragningslistan behandlas om inte årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar annorlunda

 

 

5.   FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET

Varje medlem äger rätt att ställa förslag till årsmötet. Sådant förslag skall för att kunna behandlas ha kommit in till styrelsen en vecka före årsmötet.

 

 

6.   FÖRENINGSMÖTEN 

Föreningsmöten utöver årsmötet hålls i den utsträckning verksamheten kräver. Vid sådana möten får inte beslut fatts i ärenden som enligt stadgarna skall behandlas på årsmöte.

 

 

 

7.   EXTRA ÅRSMÖTE

      Extra årsmöte skall sammankallas om ordinarie årsmötet så beslutar, om minst 2/3 av medlemmarna begär eller då styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse skall ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

 

 

8.   STYRELSEN

      Årsmötet utser föreningens styrelse som skall bestå av det antal ledamöter som beslutas på årsmötet. Dock lägst 3 och max 5 ledamöter. Ledamöternas mandattid är 2 år.

Vid 3 ledamöter väljs.

Ordförande, kassör och sekreterare.

Vid 4 ledamöter väljs.

Ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.

Vid 5 ledamöter väljs.

Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, och 1 ledamot.

Vartannat år väljs ordförande, sekreterare och vartannat år väljs kassör och om det finns vice ordförande samt ledamot. Varje år väljs minst

1 suppleant. Föreningens verksamhet leds av styrelsen som är beslutsmässig när mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Det ankommer på styrelsen att mellan årsmötena ansvara för verksamheten i enlighet med de riktlinjer årsmötet dragit upp. Hela styrelsen ingår i arbetsutskottet.

 

 

9.   ARBETSPLAN OCH BUDGET

För varje verksamhetsperiod skall arbetsplan och budget finnas. Förslag upprättas av styrelsen och föreläggs årsmötet för godkännande.

 

 

10. EKONOMISK FÖRVALTNING OCH REVISION

      Räkenskapsåret omfattar 12 månader 1/1-31/12. Kassören upprättar för varje räkenskapsår bokslut och ekonomisk berättelse. Berättelse och bokslut överlämnas till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar (verifikationer etc.) senast 3 veckor före årsmötet. Varje år väljs två revisorer samt en suppleant på årsmötet. Revisorerna skall följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga årsmötet revisionsberättelse med förslag rörande ansvarsfrihet.

 

 

11. FÖRENINGENS INSTÄLLNING TILL DROGER

      Föreningen tar klart avstånd från narkotika och accepterar inte nyttjande av narkotika inom föreningens verksamhet eller i föreningens lokal.

 

 

12. STADGEÄNDRING

      För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa två årsmöten.

 

 

13. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

      För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa årsmöten. Förslag skall ha väckts minst tre veckor före det första av de två årsmötena som nämnts ovan. Vid upplösning skall samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om disposition av tillgångarna skall väckas på samma sätt som sagts om förslag till upplösning.

 

 
stäng